กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง พยาบาล
อัตราเงินเดือน 19500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2.ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจการตลาด การเงินและการธนาคาร หรือ เลขานุการ
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและ บัญชีจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
3. มีทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
2. มีทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

4. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (จังหวัดนครพนม)
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓ หรือ ม.ศ.๓) หรือเทียบเท่า
2. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการ ใช้งานพิวเตอร์พื้นฐาน

5. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (ภูเก็ต)
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาต้อนต้น (ม.3 หรือ ม.ศ.๓) หรือเทียบเท่า
2. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการ ปฎิบัติงานในหน้าที่

6. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (ปทุมธานี)
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาต้อนต้น (ม.3 หรือ ม.ศ.3) หรือเทียบเท่า
2. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการ ปฎิบัติงานในหน้าที่

7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บุรีรัมย์)
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. มีความรู้และทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์
3. มีทักษะในการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

8. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (นครพนม)
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. มีทักษะในการประสานความร่วมมือ ในการปฏิบัติงาน
3. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint
4. สามารถออกแบบและจัดทำ Infographic ได้

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่งตามรายละเอียดแนบท้าย ในไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ