ประกาศ กรมวิชาการเกษตร

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( 3 กันยายน – 7 กันยายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร
24 สิงหาคม 2561
รายละเอียด

กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายเอกสารต้นฉบับ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายเอกสารต้นฉบับ
วิธีการเลือกสรร :ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายเอกสารต้นฉบับ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายเอกสารต้นฉบับ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม